Zmiana odrynacji

Szanowni Państwo

Jak zapewne Państwo słyszeli z doniesień medialnych Prawo i Sprawiedliwość
przygotowało projekt ustawy zakładający zmiany w wyborach i organach
samorządowych. Mają one m.in. zwiększyć jawność i transparentność procesu
wyborczego. Poseł Łukasz Schreiber jest jednym z autorów tego projektu
ustawy.

Poniżej prezentujemy proponowane zmiany:

USTAWA O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU
OBYWATELI W PROCESIE WYBIERANIA, FUNKCJONOWANIA I KONTROLOWANIA
NIEKTÓRYCH ORGANÓW PUBLICZNYCH
1. ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCE SAMORZĄDÓW
Zmiany zwiększające kontrolę obywateli nad samorządem:
– Obowiązek transmisji, nagrywania i upubliczniania nagrań sesji rad i sejmików.
– Obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań.
– Powołanie komisji skarg, wniosków i petycji.
– Wprowadzenie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców.
– Mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydowaliby corocznie o części wydatków budżetu (realny i
obowiązkowy budżet obywatelski).
Wzmocnienie radnych klubów opozycyjnych:
– Obowiązek wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały zgłoszonej przez przewodniczącego klubu
radnych.
– Indywidualne uprawnienia kontrolne radnych podobne do tych jakie mają posłowie.
– Wzmocnienie pozycji interpelacji i zapytań radnych.
– Coroczna debata o stanie samorządu połączona z udzieleniem wotum zaufania.
– Funkcja przewodniczącego komisji rewizyjnej w samorządzie województwa dla przedstawiciela klubu
opozycyjnego.
– Zagwarantowanie funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej dla klubu opozycyjnego.
Wzmocnienie niezależności samorządu:
– Wyodrębnienie biur obsługujących organ stanowiący, komisji i radnych ze struktur urzędu. Funkcje
zwierzchnika służbowego w stosunku do zatrudnionych w nich osób pełniłby właściwy przewodniczący organu
stanowiącego.
– Przeniesienie z rady gminy na wójta, burmistrza, prezydenta miasta kompetencji w zakresie powoływania i
odwoływania skarbnika gminy.
2. ZMIANY W KODEKSIE WYBORCZYM
Zmiany zwiększające jawność i transparentność procesu wyborczego:
– Transmisja z lokalu wyborczego (nagranie przechowywane 2 lata).
– Przewodniczący komisji podczas liczenia głosów będzie brał do ręki kartę, pokazywał wszystkim obecnym i
głośno oznajmiał, czy jest ważna, czy dany głos jest ważny i na kogo został oddany.
– Zabezpieczenie kart do głosowania przy zastosowaniu opieczętowanych opakowań zbiorczych.
– Zniesienie głosowania korespondencyjnego (w zamian głosowanie przez pełnomocnika).
 Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu, przed jego przekazaniem do komisji wyższego stopnia, jego kopia
będzie wywieszana w lokalu wyborczym.
 Mężowie zaufania będą mieli prawo brać udział we wszystkich czynnościach komisji.
 Państwowa Komisja Wyborcza zobligowana do sprawdzenia kart do głosowania i innych dokumentów z
wyborów w celu wykluczenia podejrzenia nieprawidłowości w przebiegu wyborów.
– Karta do głosowania będzie składać się z zadrukowanych jednostronnie, trwale połączonych kartek. Na
pierwszej kartce tytuł. Na drugiej się czytelna informacja o sposobie głosowania. Na trzeciej i kolejnych listy
kandydatów
– Liczenie głosów w obecności co najmniej 2/3 pełnego składu komisji.
Zmiany strukturalne:
– Dwukadencyjność wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (od najbliższych wyborów)
– Likwidacja okręgów jednomandatowych w wyborach do rady gminy. W każdym okręgu wybierałoby się od 3
do 7 radnych. (od najbliższych wyborów)
– Zniesienie wyborów dwudniowych.
– Wprowadzenie możliwości kandydowania tylko z obszaru województwa, na którym stale zamieszkuje.
– Zmiany obwodów wyborczych tylko ze względu na zmianę granic gminy, liczbę wybieranych radnych gminy
lub zmianę liczby mieszkańców.
– Uzupełnienie składu PKW o osoby rekomendowane przez kluby poselskie (7 osób).
– Bezpieczeństwo systemu informatycznego. Urządzenia techniczne i oprogramowanie usytuowane na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w wyłącznej dyspozycji Państwowej Komisji Wyborczej oraz Krajowego
Biura Wyborczego.