Odznacznie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskie, Pan Andrzej Duda, na wniosek Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego, Postanowieniem z dnia 24 lipca 2017 r. wyróżnił wieloletniego instruktora
Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku, Andrzeja Gorlewskiego „Brązowym
Krzyżem Zasługi”.
Instruktor Andrzej Gorlewski od blisko ośmiu lat jest czynnie zaangażowany w propagowanie
wśród młodzieży postaw patriotycznych. Swoją działalnością społeczną doprowadził do wielu
prelekcji historycznych związanych z patronem jednostki którym jest 27 Wołyńska Dywizja
Piechoty Armii Krajowej.
Odznaczonemu gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów w służbie.
Foto i tekst: Krzysztof Napieralski


Zmiana odrynacji

Szanowni Państwo

Jak zapewne Państwo słyszeli z doniesień medialnych Prawo i Sprawiedliwość
przygotowało projekt ustawy zakładający zmiany w wyborach i organach
samorządowych. Mają one m.in. zwiększyć jawność i transparentność procesu
wyborczego. Poseł Łukasz Schreiber jest jednym z autorów tego projektu
ustawy.

Poniżej prezentujemy proponowane zmiany:

USTAWA O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU
OBYWATELI W PROCESIE WYBIERANIA, FUNKCJONOWANIA I KONTROLOWANIA
NIEKTÓRYCH ORGANÓW PUBLICZNYCH
1. ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCE SAMORZĄDÓW
Zmiany zwiększające kontrolę obywateli nad samorządem:
– Obowiązek transmisji, nagrywania i upubliczniania nagrań sesji rad i sejmików.
– Obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań.
– Powołanie komisji skarg, wniosków i petycji.
– Wprowadzenie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców.
– Mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydowaliby corocznie o części wydatków budżetu (realny i
obowiązkowy budżet obywatelski).
Wzmocnienie radnych klubów opozycyjnych:
– Obowiązek wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały zgłoszonej przez przewodniczącego klubu
radnych.
– Indywidualne uprawnienia kontrolne radnych podobne do tych jakie mają posłowie.
– Wzmocnienie pozycji interpelacji i zapytań radnych.
– Coroczna debata o stanie samorządu połączona z udzieleniem wotum zaufania.
– Funkcja przewodniczącego komisji rewizyjnej w samorządzie województwa dla przedstawiciela klubu
opozycyjnego.
– Zagwarantowanie funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej dla klubu opozycyjnego.
Wzmocnienie niezależności samorządu:
– Wyodrębnienie biur obsługujących organ stanowiący, komisji i radnych ze struktur urzędu. Funkcje
zwierzchnika służbowego w stosunku do zatrudnionych w nich osób pełniłby właściwy przewodniczący organu
stanowiącego.
– Przeniesienie z rady gminy na wójta, burmistrza, prezydenta miasta kompetencji w zakresie powoływania i
odwoływania skarbnika gminy.
2. ZMIANY W KODEKSIE WYBORCZYM
Zmiany zwiększające jawność i transparentność procesu wyborczego:
– Transmisja z lokalu wyborczego (nagranie przechowywane 2 lata).
– Przewodniczący komisji podczas liczenia głosów będzie brał do ręki kartę, pokazywał wszystkim obecnym i
głośno oznajmiał, czy jest ważna, czy dany głos jest ważny i na kogo został oddany.
– Zabezpieczenie kart do głosowania przy zastosowaniu opieczętowanych opakowań zbiorczych.
– Zniesienie głosowania korespondencyjnego (w zamian głosowanie przez pełnomocnika).
 Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu, przed jego przekazaniem do komisji wyższego stopnia, jego kopia
będzie wywieszana w lokalu wyborczym.
 Mężowie zaufania będą mieli prawo brać udział we wszystkich czynnościach komisji.
 Państwowa Komisja Wyborcza zobligowana do sprawdzenia kart do głosowania i innych dokumentów z
wyborów w celu wykluczenia podejrzenia nieprawidłowości w przebiegu wyborów.
– Karta do głosowania będzie składać się z zadrukowanych jednostronnie, trwale połączonych kartek. Na
pierwszej kartce tytuł. Na drugiej się czytelna informacja o sposobie głosowania. Na trzeciej i kolejnych listy
kandydatów
– Liczenie głosów w obecności co najmniej 2/3 pełnego składu komisji.
Zmiany strukturalne:
– Dwukadencyjność wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (od najbliższych wyborów)
– Likwidacja okręgów jednomandatowych w wyborach do rady gminy. W każdym okręgu wybierałoby się od 3
do 7 radnych. (od najbliższych wyborów)
– Zniesienie wyborów dwudniowych.
– Wprowadzenie możliwości kandydowania tylko z obszaru województwa, na którym stale zamieszkuje.
– Zmiany obwodów wyborczych tylko ze względu na zmianę granic gminy, liczbę wybieranych radnych gminy
lub zmianę liczby mieszkańców.
– Uzupełnienie składu PKW o osoby rekomendowane przez kluby poselskie (7 osób).
– Bezpieczeństwo systemu informatycznego. Urządzenia techniczne i oprogramowanie usytuowane na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w wyłącznej dyspozycji Państwowej Komisji Wyborczej oraz Krajowego
Biura Wyborczego.

Spotkanie Inicjujące

Spotkanie Inicjujące

powstanie

Centrum Żeglugi Śródlądowej i Rzecznych Flotylli Wojennych

28 października 2017 roku

Nakło nad Notecią

W dniu 28 października 2017 roku na obiekcie Przystań Powiat Nakielski, odbyło się Spotkanie Inicjujące powstanie – Centrum Żeglugi Śródlądowej i Rzecznych Flotylli Wojennych. Spotkanie zgromadziło kilkanaście osób, jak się okazało już wkrótce gorących zwolenników utworzenia takiego Centrum. Organizatorem spotkania przy wydatnej pomocy Starostwa Powiatu Nakielskiego, była Fundacja Towarzystwo Naukowo-Edukacyjne Sapere Aude.

Celem spotkania było przestawienie koncepcji utworzenia Centrum, któremu stawiane za cel jest prowadzenie działalności w wielu dziedzinach związanych bardzo silnie z żeglugą śródlądową i uczynienia z Nakła nad Notecią wyjątkowego i jedynego w swoim kształcie ośrodka zajmującego się tym wszystkim co wiąże się z żeglugą śródlądową.

Projekt Centrum jest projektem autorskim Fundacji Sapere Aude, który bazuje na pomyśle jej prezesa Andrzeja Gorlewskiego.

Spotkanie miało charakter prezentacji koncepcji utworzenia Centrum Żeglugi Śródlądowej i Rzecznych Flotylli Wojennych, która została przedstawiona przez prezesa Zarządu Fundacji p. Andrzeja Gorlewskiego. Spotkanie podzielone było na kilka części.

Część pierwsza obejmowała prezentację pomysłu w oparciu o prezentację multimedialną.   U źródeł narodzin idei utworzenia Centrum Żeglugi Śródlądowej i Rzecznych Flotylli Wojennych legło pragnienie propagowania w szerokim zakresie Nakła nad Notecią, jako istotnego elementu na mapie Żeglugi Śródlądowej w przeszłości, dniu dzisiejszym, jak i w przyszłości. Centrum stanowi odpowiedź na brak instytucji o tak kompleksowym charakterze, która skupiona byłaby na szeroko pojmowanej idei  upamiętnienia i upowszechniania tradycji żeglugi śródlądowej i rzecznych flotylli wojennych, jednocześnie realizującej działania szkoleniowe i wychowawcze dla dzieci i młodzieży wychodzące w przyszłość.

Centrum stanowić będzie wieloelementowe przedsięwzięcie, które przybierze innowacyjną formułę propagowania tego wszystkiego co związanej jest przede wszystkim, z żeglugą śródlądową nie tylko w wymiarze lokalnym. Pragniemy nadać mu w przyszłości charakter ogólnopolski i międzynarodowy.

Zakres planowanych działań ma obejmować projekty z obszarów:

 • historii,
 • nauki,
 • działań edukacyjno-wychowawczych,
 • hobbystycznych,
 • sportowo-turystycznych,
 • rozrywkowych, kulturalnych, itp.

W ramach struktury organizacyjnej przewiduje się utworzenie kilku działów i sekcji, które będą odpowiadały za funkcjonowanie Centrum i będą realizowały poszczególne działania i zadania. Przewiduje się między innymi utworzenie:

 • Działu muzealnego
 • Działu edukacyjnego
 • Działu sportowego
 • Drużyn Młodych Marynarzy
 • Pracowni Modelarskich
 • Sekcji Turystyki Historycznej i Militarnej
 • Klub Marynarza

W drugiej części spotkania jego uczestnicy mieli możliwość obejrzeć film promujący Przystań Powiat Nakielski oraz zwiedzić obiekt Przystani.

Kolejnym, trzecim etapem spotkania były rozmowy przy kawie i przekąskach. Część czwarta spotkania obejmowała dyskusje nad projektem i tworzenie roboczego zarysu programu działalności Centrum. Należy nadmienić, że z zaproszenia organizatora spotkania skorzystali goście honorowi: p. Starosta Nakielski Tomasz Miłowski, p. Wicestarosta Andrzej Kindermann oraz przedstawiciel 3 Flotylli Okrętów z Gdyni p. komandor porucznik Stefan Szymański Szef Wydziału Wychowawczego, który reprezentował Dowódcę 3 Flotylli Okrętów  p. Admirała Krzysztofa Jaworskiego.

Ponadto obecni byli przedstawiciele różnych środowisk, o których nieco więcej w następnym artykule, gdzie przedstawimy przypisane im zadania w ramach organizacji Centrum.

Nad przebiegiem realizacji celów Centrum czuwać będzie Zarząd Centrum i jej administracja. Za tworzenie strategii rozwoju i działalności odpowiadać będzie Rada Programowa. Spotkanie miało charakter bardzo merytoryczny i zaowocowała wypracowaniem wstępnych kierunków rozwoju Centrum na pierwszym etapie jego rozwoju. Wszyscy uczestnicy zgodnie uznali, że idea powołania takiego Centrum jest słuszną i trzeba uczynić wszystko, aby powstało ono właśnie w Nakle nad Notecią.

Ostatnim etapem spotkania było omówienie form finansowania Centrum i wdrożenie zrodzonych w czasie spotkania pomysłów i projektów dotyczących Centrum. Wkrótce zostanie przedstawiony plan działań Centrum jeszcze na rok 2017 oraz jego oferta skierowana do szerokich rzeszy społeczeństwa. Już dzisiaj pragniemy zaprosić różne podmioty do współpracy: szkoły, przedszkola, jednostki samorządu, biblioteki, jak i banki, firmy, a także każdego kto chciałby uczestniczyć w wielkim i innowacyjnym przedsięwzięciu i pragnie na różne sposoby je wspierać. Budowanie Centrum zajmie wiele lat, ale powstanie ono, ponieważ – jak podkreślili uczestnicy spotkania, a podsumował pan Wicestarosta Andrzej Kindermann do zrealizowania takiego zamiaru poza pomysłem i pieniędzmi potrzebni są fascynacji. A z całą pewnością było to spotkanie fascynatów zdeterminowanych do tego, by przedstawiona im idee wdrożyć w życie.

W tym miejscu pragnę podziękować w imieniu Fundacji panu Staroście Nakielskiemu Tomaszowi Miłowskiemu za wsparcie od samego początku narodzin pomysłu, inspirowaniu do rozszerzenia działań przyszłego Centrum oraz pomoc w przygotowaniu spotkania, Zarządowi Powiatu Nakielskiego za nieodpłatne udostepnienie Sali Konferencyjnej oraz wszystkim uczestnikom, którym zostaną poświęcone odrębne artykuły, z racji tego ogromu inicjatyw, które stały się ich wkładem, jaki wnieśli w dzieło zainicjowania powstania Centrum Żeglugi Śródlądowej i Rzecznych Flotylli Wojennych.

Już dzisiaj można dopytywać o Centrum pod nr telefonu: 792 – 097 – 403. Każdy znajdzie w nim swoje miejsce i zadanie do wykonania.

                                                    Z poważaniem.

                                              Andrzej Gorlewski

Tekst: A. Gorlewski, foto: P. Rojewska

Spotkanie

Spotkanie mieszkańców gminy Kcynia i okolic

z

Posłami Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu RP

W dniu 17 października w kcyńskim Ratuszu miało miejsce spotkanie mieszkańców gminy
Kcynia i okolic z Posłami na Sejm RP.
Na zaproszenie pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwości w gminie Kcynia Andrzeja
Gorlewskiego na spotkanie, które miało otwarty charakter, przybyli posłowie naszego
okręgu: p. Łukasz Schreiber i p. Piotr Król.
Pełnomocnik PiS przedstawił zgromadzonym uczestnikom spotkania przybyłych gości i
poprosił o to, aby Posłowie przedstawili ogólne kierunki programowe Prawa i
Sprawiedliwości w odniesieniu do podejmowanych działań rządu na poziomie
ogólnopolskiego. Kolejnym punktem spotkania były zapytania mieszkańców w odniesieniu
do kilku ważnych kwestii dotyczących lokalnych problemów.
Wśród zagadnień omawianych w czasie spotkania poruszano problemy:
1. Przyszłej ordynacji wyborczej do wyborów samorządowych
2. Zagadnienie połączeń kolejowych Kcyni
3. Zagadnienie obwodnicy dla Kcyni
4. Problemy związane z wykupem gruntów pod inwestycje
5. Problem OC pojazdów, które z różnych przyczyn nie są użytkowane przez właścicieli
6. oraz innych istotnych spraw
Spotkanie trwało blisko 2 godziny. Stanowiło ważne wydarzenie na naszej lokalnej scenie.
Ze strony Posłów otrzymaliśmy zapewnienie, że jeśli tylko zostanie skierowane do nich
zaproszenie, to pozostają gotowymi do kolejnych spotkań z mieszkańcami naszej gminy.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Gorlewski